ACTUALITAT

Com ens organitzem?

Acció Estudiantil s'organitza de forma assembleària en diversos nivells.

universitats l'assemblea bàsica i principal és la de facultat, entenent per facultat un mateix edifici físic.
Es reuneixen periòdicament amb la temporalitat que cadascuna cregui oportuna, i s'encarreguen dels actes i polítiques a dur a terme en la seva facultat.
Aquesta assemblea escull un portaveu anualment (tots els càrrecs de responsabilitat d'Acció Estudiantil són de durada anual), que la representa.

Per sobre d'aquestes hi ha l'assemblea d'universitat, que es reuneix un cop l'any per escollir el seu coordinador i analitzar l'estat de la universitat. L'única funció del coordinador és canalitzar l'activitat de les diferents facultats cap a un objectiu comú i coordinar-les en aquells actes que calgui fer de nivell nacional o d'universitat.
A més, és el representant del sindicat davant la universitat i l’únic al marge del/la portaveu i la secretaria d’organització i finances nacional que pot adoptar postures que ens comprometin davant l'institució.

Finalment hi ha el Congrés Nacional, que també es reuneix anualment i escull les línies estratègiques i ideològiques del sindicat així com l'Executiva Nacional, entre els que hi ha al capdavant el càrrec de Portaveu Nacional i la Secretaria Nacional d'Organització i Finances.

La funció de l'Executiva Nacional és coordinar tota l'organització, tirar endavant els projectes, ser-ne els representants legals i vetllar pel bon funcionament intern a cada àrea.

Pel que fa a instituts, l'organització és comarcal en aquelles on hi ha més tres militants, amb portaveus comarcals depenents de la Secretaria Nacional d'Instituts.

És una organització clàssica dins l'assemblearisme, que pretén combinar la democràcia directa amb la pressa ràpida de decisions i l'efectivitat, i que sobretot, respon al màxim al concepte de subsidiarietat, és a dir, allò que poden decidir els de la mateixa facultat, no cal que ho decideixin més amunt, respectant sempre les decisions de les assemblees de facultat.

Per últim i a efecte d'entendre del tot el nostre funcionament intern, explicar que només tenen dret a vot els militants, tot i que els adherits (col·laboradors externs i molts cops a més representants d'estudiants per Estudiants en Acció) poden assistir a les de facultat i fins i tot votar si així es creu oportú.

Més Notícies
Facebook
Twitter
Vídeos
Agenda