ACTUALITAT

Campanya LOU - Esmenes

9 de juny 2006

Propostes d’esmenes a la LOU per part d'Estudiants en Acció

1.     Actualment la LOU diu que com a mínim els professors funcionaris seran el 51% als òrgans de govern de les universitats. A això, que és un mínim, cal sumar la representació que es dóna als professors no funcionaris. En general, al final acaben essent un 60% als òrgans de govern de les universitats.
Amb 
aquests esmena pretenem que els professors siguin com a màxim el 51%, limitació que no afectaria els estudiants o al PAS si alguna vegada es volgués implantar una representació proporcional al nombre de gent que té cada col·lectiu. El que és evident és que cada universitat tindria un marge de maniobra molt alt per decidir-ho i essent impossible un abús de representació dels professors.I per suposat facilitaria molt l'augment de la representació estudiantil.
L'esmena a la llei l'hem plasmat de la següent manera:

LOU. Article 16, apartat 3. Modificació.
 On la LOU actualment diu:
«Los Estatutos regularán la composición y duración del mandato del Claustro, en el que estarán representados los distintos sectores de la comunidad universitaria. Al menos, el cincuenta y uno por ciento de sus miembros serán funcionarios doctores de los cuerpos docentes universitarios. »
  Estudiants en Acció proposa:
«Los Estatutos regularán la composición y duración del mandato del Claustro, en el que
estarán representados los distintos sectores de la comunidad universitaria. Como máximo, el cincuenta y uno por ciento de sus miembros serán miembros de los cuerpos docentes universitarios»


2.     L'esmena anterior parla sobre la representativitat als òrgans de govern. Però avui dia l'elecció del rector també es pot fer mitjançant sufragi universal i no a través del claustre, i per tant, al no ser un òrgan de govern aquestes eleccions, la representació dels estudiants podria tornar a ser infravalorada, més si tenim en compte que som el col·lectiu universitari amb més membres de llarg, i tots majors d'edat.
Estudiants en Acció es mostra favorable a que el sistema d'elecció del rector sigui competència de cada  comunitat autònoma i que a més la decisió no tingui perquè ser uniforme per a totes les del seu territori. 
Al marge de qui prengui la decisió, ens mostrem favorables al sistema d'elecció del rector via claustre per diverses raons, però com és possible que en moltes universitats segueixi sent per sufragi, hem presentat la següent esmena que recull els mateixos principis de representació que l'anterior:

Borrador LOU. Article 20, apartat 3. Modificació
 On el borrador de proposta de reforma de la LOU del govern actualment diu:
A) “En el caso de que los Estatutos hayan decidido la elección del Rector por la comunidad universitaria, el voto será ponderado, por los siguientes sectores de la comunidad universitaria: profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, resto del personal docente e investigador, estudiantes, y personal de administración y servicios”. En todo caso la mayoría corresponderá a los profesores doctores con vinculación permanente a la universidad.
B) “En el caso de que la Ley de la Comunidad Autónoma determine la elección del Rector por la comunidad universitaria, el voto será ponderado por los siguientes sectores de la comunidad universitaria: profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, resto del personal docente e investigador, estudiantes, y personal de administración y servicios”. En todo caso la mayoría corresponderá a los profesores doctores con vinculación permanente a la universidad.”
 Estudiants en Acció proposa:
«En el caso de que la Ley de la Comunidad Autónoma determine la elección del Rector por la comunidad universitaria, el voto será ponderado por los siguientes sectores de la comunidad universitaria: profesores doctores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, resto del personal docente e investigador, estudiantes, y personal de administración y servicios”. En todo caso la mayoría corresponderá a los profesores.»3.     Aquesta esmena va enfocada a modificar el referent al nou Consejo de Estudiantes Universitarios. En primer lloc, considerem que si algú ha d'aprovar aquest òrgan i el seu model no ha de ser el govern, si no el Congrés, per tal que els grups polítics puguin dir la seva, en especial els catalans.
D'altra banda demanem que s'anomeni Estatal, doncs ara no es diu el nom oficial que triarà el govern i tenim por que es digui nacional en un intent més d'uniformització i negació de les diverses nacions que avui dia hi ha al si de l'estat.

D'altra banda, ens han arrivat informacions per tal que sigui un sol representant per cada universitat, incloses les privades on ni tant sols hi ha eleccions d'estudiants. Ho trobem molt poc democràtic, així que la nostra esmena va encaminada a fer que hi hagi X representants per Comunitat Autònoma, en funció del nombre d'universitats i alumnes que tingui, i essent al menys un represnetant per universitat. D'aquesta manera hi hauria més representativitat, horitzontalitat i democràcia, i a més els Països Catalans, amb 20 universitats, tindrien molta força dins aquest òrgan hi es podria plantar cara fàcilemnt a iniciatives contraries als nostres interessos com a estudiants i com a poble.

En aquest sentit manifestem que no estem d’acord en la seva creació (cosa que ja vam fer arrivar als partits polítics del Congrés) i exposem que creiem que l’àmbit de decisió, coordinació i interlocució entre els estudiants hauria d’incloure en el cas dels territoris de parla catalana un òrgan exclusiu i excloent per a ells, en aquest cas l’Institut Joan Lluís Vives, que ja engloba les 20 universitats dels Països Catalans.

Tanmateix tampoc som qui per negar aquest dret als estudiants espanyols, i per això proposem aquesta fòrmula:

Borrador LOU. Article 46, apartat 5. Modificació
  On el borrador de proposta de reforma de la LOU del govern actualment diu:


DE LOS ESTUDIANTES Y EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 46 con el siguiente contenido:
“El Gobierno aprobará un Estatuto del estudiante universitario, que deberá prever la constitución, funciones, organización y funcionamiento de un Consejo de los estudiantes universitarios”.
   Estudiants en Acció proposa:

“El Congreso aprobará un Estatuto del estudiante universitario. Este deberá prever la constitución, funciones, organización y funcionamiento de un Consejo Estatal de Estudiantes Universitarios que sea el órgano de interlocución oficial del govierno con los representantes de los estudiantes elegidos democráticamente.
La representación en dicho consejo se basará en la ponderación territorial por Comunidades Autónomas, adjudicándose a cada una de ellas un número de representantes en función del número de alumnos y universidades de la misma, garantizando además al menos un representante por cada universidad.”

Sense comentaris encara

Publica un comentari a l'entrada

Més Notícies
Facebook
Twitter
Vídeos
Agenda